Βιβλιοθήκη

Οδηγίες προς Έλληνες Εταίρους δικαιούχους πράξεων INTERREG EUROPE, MED, ADRION, MED-ENI & BLACK SEA για την υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΟΔΗΓΙΩΝ

  • 3.1. Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) (COMMON PROVISIONS)
  • 3.2. Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF)
  • 3.3. Κανονισμός (ΕΕ) 1299/2013 περί Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία (ETC)
  • 3.4. Κανονισμός (ΕΕ) 481/2014 σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για προγράμματα συνεργασίας (DELEGATED ACT)
  • 3.5. Guidance for Member States on Management Verifications (EGESIF 14-0012_02/2015)
  • 3.6. Guidance on Simplified Costs Options (SCOs) (EGESIF_14-0017/2014)
  • 3.7. Commission Decision 9527 of 19-12-2013 on financial corrections
  • 3.8. Guidelines for determining financial corrections (EGESIF 14-0015-01/2015)
-A A A+