Νέα

Interreg Greece-Italy 2021-2027 programme has been approved

It’s official. The European Commission has approved the 2021-2027 Interreg Greece-Italy programme. Discover here the final version and enjoy reading! We are proud to announce that on 8th September 2022 the European Commission adopted the Interreg VI-A Greece-Italy Programme for the period 2021-2027 with the Final Decision n. 6578. Read more

Η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας -Κύπρου συνεχίζεται και κατά την περίοδο 2021- 2027!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027”, οπότε και τα επόμενα χρόνια θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής, θα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε και να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη! Πιο συγκεκριμένα, το νέο Πρόγραμμα μέσα από στοχευμένες επενδύσεις ύψους 57,48 […]

The NEW Cross-Border Cooperation Programme Interreg VI-A “Greece-Bulgaria 2021-2027” has been approved!

The new Cross-Border Cooperation Programme Interreg VI-A “Greece-Bulgaria 2021-2027” was approved by the European Commission on Tuesday, 13th of September 2022. The Programme’s total budget amounts to 83.953.682,00 € and is co-funded by 80%, which equals to 67.162.945,00€, from the European Regional Development Fund (ERDF) and by 20%, which equals to 16.790.737,00 €, from national […]

Παρουσίαση του Προγράμματος Interreg Euro-Med 2021-27. Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση. Προτεραιότητα 3: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – Ειδικός στόχος 1

Ανάρτηση της παρουσίασης του Νέου Προγράμματος Interreg Euro Med 2021-27. Ενημέρωση για την 1η Πρόσκληση. Προτεραιότητα 3: “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” – Ειδικός στόχος 1. Η 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την “ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ” θα ανοίξει επίσημα στις 24 Φεβρουαρίου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος) και θα λήξει στις 24 Μαΐου 2022, (13.00 ώρα Ελλάδος).Η συγκεκριμένη πρόσκληση για […]

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 301005/ΥΔ3953/29-08-2016 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο “Σύσταση ειδικού μητρώου επαληθευτών – ελεγκτών…”

Η τροποποίηση αφορά στην προσθήκη των Νομικών Προσώπων στο άρθρο 2, επιπλέον των φυσικών προσώπων που ίσχυε μέχρι της δημοσίευσης της παρούσης στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 2741/3-7-2019. ΦΕΚ τροποποίησης ΥΑ επαληθευτών Σύσταση Μητρώου Επαληθευτών – Ελεγκτών  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες»της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 301328/ ΥΔ 2599/ 07-07/2017 “Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της […]

Δημοσιότητα συμβάσεων/αναθέσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2022 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρτίζεται πίνακας με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2022 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων. Σχετικό αρχείο

Προσκλήσεις για οικονομική προσφορά

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «Προωθητικό υλικό στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027 στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 3/2/2023» Αρχείο Πρόσκλησης Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «α. Διοργάνωση της 9ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας […]

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης του Euro-Med για τα έργα Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Euro-Med για τα έργα Διακυβέρνησης, επικυρώθηκε στις 19-12-2022 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Euro-Med η έγκριση 4 νέων έργων διακυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 16.999.366 € (συν. δημόσιας δαπάνης), στα οποία συμμετέχουν και φορείς από Ελλάδα στο εταιρικό τους σχήμα. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα ακόλουθα έργα: 1. Go4Med Nature: Governance Dialogues for […]

Προσκλήσεις για Οικονομική Προσφορά

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για τη Λογιστική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΕΣ Αρχείο Πρόσκλησης Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για τη Διοικητική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΕΣ Αρχείο Πρόσκλησης Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για τη Νομική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΕΣ Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικκής Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια και αποστολή των ημερολογίων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ε.Π. του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’ για το έτος 2023» Αρχείο Πρόσκλησης

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 & ένατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 & ένατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 υπό την προεδρία του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διερμηνείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μίσθωσης τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 9ης συνεδρίασης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+