Παρουσιάσεις από την ημερίδα πληροφόρησης για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020 (άξονας Προτεραιότητας 1 & 3)

Οι παρουσιάσεις από την ημερίδα πληροφόρησης για την 3η πρόσκληση του Προγράμματος INTERREG V-B Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020 (άξονας Προτεραιότητας 1 & 3):

STATE OF PLAY

ELIGIBILITY OF EXPENDITURES

Priority Axis 1

Priority axis 3-Connected Region_ΒΧ

INTER-CONNECT

InnoXenia

-A A A+