Δημοσιότητα συμβάσεων/αναθέσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2022 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρτίζεται πίνακας με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2022 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων. Σχετικό αρχείο

Προσκλήσεις για οικονομική προσφορά

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «Προωθητικό υλικό στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα- Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027 στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 3/2/2023» Αρχείο Πρόσκλησης Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «α. Διοργάνωση της 9ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας […]

Αποτελέσματα 3ης Πρόσκλησης του Euro-Med για τα έργα Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Euro-Med για τα έργα Διακυβέρνησης, επικυρώθηκε στις 19-12-2022 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Euro-Med η έγκριση 4 νέων έργων διακυβέρνησης, συνολικού προϋπολογισμού 16.999.366 € (συν. δημόσιας δαπάνης), στα οποία συμμετέχουν και φορείς από Ελλάδα στο εταιρικό τους σχήμα. Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν τα ακόλουθα έργα: 1. Go4Med Nature: Governance Dialogues for […]

Προσκλήσεις για Οικονομική Προσφορά

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για τη Λογιστική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΕΣ Αρχείο Πρόσκλησης Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για τη Διοικητική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΕΣ Αρχείο Πρόσκλησης Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για τη Νομική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΕΣ Αρχείο Πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής Οικονομικκής Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση του έργου: «Προμήθεια και αποστολή των ημερολογίων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Ε.Π. του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία’ για το έτος 2023» Αρχείο Πρόσκλησης

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 & ένατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VΙ-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027 & ένατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 υπό την προεδρία του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες διερμηνείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο «Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μίσθωσης τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της 9ης συνεδρίασης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» Αρχείο πρόσκλησης

-A A A+