Η Διαχειριστική Αρχή

Παρουσίαση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» –με έδρα τη Θεσσαλονίκη- διαχειρίζεται και παρακολουθεί Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg). Τα Προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να αντιμετωπίσουν κοινές διασυνοριακές και διακρατικές προκλήσεις, να στηρίξουν συνέργιες μέσω κοινών εταιρικών σχημάτων και να εδραιώσουν δυνατές συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση έξι διασυνοριακών και διακρατικών Προγραμμάτων Interreg:

 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα –  Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Β «Βαλκανική – Μεσόγειος 2014-2020»

Η Υπηρεσία λειτουργεί ως Εθνική Αρχή των υπολοίπων Προγραμμάτων Interreg, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα:

 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B «MED 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B «Αδριατική – Ιόνιο 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020»
 • Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe 2014-2020»
 • INTERACT

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται επίσης τα δίκτυα συνεργασιών URBACT & ESPON

 

Η Διαχειριστική Αρχή είναι δικαιούχος των έργων Τεχνικής Βοήθειας:

α/α Ακρωνύμιο Τίτλος έργου Προϋπολογισμός
έργου
1 TAGRIT-GR Technical Assistance of the Cooperation Programme INTERREG V-A GREECE-ITALY 2014-2020 3.276.100,00
2 TA GR-BG Technical Assistance of the INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 Cooperation Programme GREECE 5.819.706,00
3 ΤΕΒΕΚ Τεχνική Βοήθεια Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 2.166.355,00
4 TAGRAL-GR Technical Assistance 2.913.303,00
5 TAGRFYR Technical Assistance of the IPA CBC Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020 3.671.406,00
6 BalkanMed TA Technical Assistance – Transnational managerial expenses/ Greece 1.976.670,00

Οργανόγραμμα
Προγραμματική περίοδος 2007-2013

-A A A+