Υπενθύμιση επικαιροποίησης στοιχείων μελών Καταλόγου Προμηθευτών

Υπενθύμιση επικαιροποίησης στοιχείων μελών Καταλόγου Προμηθευτών

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 301328/YΔ2599/7-7-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΕΚ465ΧΙ8-ΡΡΣ), παράγραφο 6 της απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης για τα Τομεακά ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» και σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 7 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΕΣ υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔ ΕΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο. Η διαγραφή από τον Κατάλογο δεν αφαιρεί το δικαίωμά των φυσικών/νομικών προσώπων να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο της ΕΥΔ ΕΕΣ, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.
Η επικαιροποίηση των στοιχείων των φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν στον κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 7 της Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης επικαιροποίησης συνοδευόμενη από το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 2 & 4 του Ν.4412/2016 που θα περιέχει όλα τα στοιχεία της παραγράφου 10 της παρούσας που πρέπει να επικαιροποιηθούν από τον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα Παράρτημα ΙV B της σχετικής απόφασης. Η επιβεβαίωση μη μεταβολής στοιχείων θα πραγματοποιείται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (Υ/Δ) – του άρθρου 8 του Ν.1599/1986- σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας, το οποίο και επισυνάπτεται για διευκόλυνσή σας. Σχετικά έντυπα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-II__TEYΔ__6-7-2017-1.,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙII_ΥΔ__6-7-2017-1,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_IV_ΑΙΤΉΣΗ_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Παρακαλούμε για την υποβολή των παραπάνω εντύπων έως τις 31.1.2019.

-A A A+