Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή των πέντε Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 2 Απριλίου 2022 και αναμένεται η έγκριση τους.
Προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση των Προγραμμάτων, κατά την οποία υπήρξε ενεργή συμμετοχή, συμβολή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ως εκ τούτου, αποτυπώθηκαν οι άξονες προτεραιότητας που ικανοποιούν τις ανάγκες της διασυνοριακής περιοχής, το στρατηγικό σχεδιασμό των συμμετεχουσών χωρών και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 314.188.273,66€ (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται ανά Πρόγραμμα ως εξής:
INTERREG VI-A CP Greece-Italy 2021-2027: 106.110.570,66€
INTERREG VI-Α ΠΣ «Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027: 57.489.018,00€
INTERREG IPA III CBC “Greece-Albania 2021-2027” Programme: 33.312.503,00€
CP Programme INTERREG VI-A Greece -Bulgaria 2021-2027: 83.963.682,00€
Interreg IPA CBC “Greece – North Macedonia 2021-2027”: 33.312.500,00€

-A A A+