Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών για την περίοδο 2014-2020

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» καλεί τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον «Κατάλογο προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσίες»της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 301328/ ΥΔ 2599/ 07-07/2017 “Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ ΕΠ ΕΕΣ” και στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24-02-2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, δσιαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

Απόφαση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παράρτημα Ι – Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Παράρτημα ΙΙ – ΤΕΥΔ

Παράρτημα ΙΙΙ – Υπεύθυνη Δήλωση ΥΔ

Παράρτημα ΙV – Αιτήσεις

Η υποβολή των αιτήσεων γίνετε ηλεκτρονικά, πατώντας εδώ»»

-A A A+