Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στους Α.Π. 1 & 2 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020”

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Αδριατική –Ιόνιο 2014-2020” καλεί Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς επιχειρηματικότητας να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των Α.Π. 1 & 3 του Προγράμματος.
H πρόσκληση στοχεύει στην ωρίμανση προπαρασκευαστικών δράσεων για τη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων στους στρατηγικούς για την μακροπεριφέρεια τομείς της γαλάζιας οικονομίας, της κοινωνικής καινοτομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την κυκλική οικονομία.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 08 Ιουλίου 2022


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος

-A A A+