Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια σημειωματαρίων στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΔΕΘ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» απευθύνει πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο «προμήθεια
σημειωματαρίων στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΔΕΘ, για τη δημοσιότητα των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» το
οποίο προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με το αρ. 118 του Ν.4412/16.

Αρχεία πρόσκλησης

-A A A+