Πρόγραμμα «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» – Πρώτη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος

Η πρώτη αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» έχει αναρτηθεί εδώ.

-A A A+