Δημόσια Διαβούλευση ΣΜΠΕ του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Ε.Π. του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» ως Αρχή Σχεδιασμού στο πλαίσιο σχεδιασμού του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A IPA «Ελλάδα-Αλβανία 2021-2027» και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην KYA με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), όπως τροποποιημένη ισχύει, έχει εκπονήσει εκ των προτέρων αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την υλοποίηση του υπό διαμόρφωση Προγράμματος [ https://greece-albania.eu/blog/news/strategic-environmental-assessment-sea-the-cooperation-programme-interreg-ipa-iii-cbc-greece-albania-2021-2027 ] και

προσκαλεί

το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της ως άνω ΣΜΠΕ , προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής και συγκεκριμένα μέχρι τις 23 Απριλίου 2022.

Public Consultation on the Strategic Environmental Assessment (SEA) of the (Interreg VI-A) IPA CBC Greece Albania Programme

The Managing Authority of European Territorial Cooperation Programmes as the Planning Authority in the context of the drafting of the Interreg VI-A IPA Cross-Border Cooperation Program “Greece-Albania 2021-2027” and in accordance to what is mentioned in the Common Ministerial Decision with protocol number: ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΠΕ / οικ.107017 / 2006 (ΒΔ 1225), as amended, has prepared an ex ante assessment of the environmental impact for the Program under development [ https://greece-albania.eu/blog/news/strategic-environmental-assessment-sea-the-cooperation-programme-interreg-ipa-iii-cbc-greece-albania-2021-2027 ] and

invites

any interested party to express in writing or electronically, their views on the above SEA, along with sufficient documentation, to the Environmental Licensing Directorate of the Ministry of Environment and Energy (11 Alexandras Ave., 11473, Athens, Greece, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr ), within a period of thirty days from the publication of this announcement, that is until April the 23rd, 2022.

-A A A+