Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2020

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017)  καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2020 του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων των συμβάσεων.

-A A A+