Δημοσιότητα συμβάσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2021

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017) καταρτίζουμε πίνακα με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2021 του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων.

Κατεβάστε το αρχείο

-A A A+