Δημοσιότητα συμβάσεων/αναθέσεων Τεχνικής Υποστήριξης έτους 2022 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 14 “Εκ των υστέρων δημοσιότητα” της ΥΑ 23451 /ΕΥΣΣΑ 493 (ΦΕΚ Β 677/03.03.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταρτίζεται πίνακας με τις υπογραφείσες αναθέσεις/συμβάσεις του έτους 2022 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με προσδιορισμό του αντικειμένου, του ύψους της αμοιβής και των αναδόχων.

Σχετικό αρχείο

-A A A+