Β’ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης “Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου 2021-2027 Η γνώμη σας μετράει!!!”

Εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΕΥΔ ΕΕΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Επιτροπής Προγραμματισμού για τον σχεδιασμό του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος» της 6ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σας καλούμε να συμμετέχετε στη Β΄ Φάση Δημόσιας Διαβούλευσης η οποία επικεντρώνεται:
→ στην προτεραιοποίηση των Ειδικών Στόχων της Στρατηγικής του Προγράμματος για την ικανοποίηση των αναγκών της διασυνοριακής περιοχής,
→ στην υποβολή προτάσεων σχετικών δράσεων μέσω των οποίων θα ικανοποιηθούν οι εν λόγω Στόχοι,
→ στη διασύνδεση των ειδικών στόχων με τους άλλους επιλεγμένους Στόχους Πολιτικής, καθώς και
→ στην επιλογή στόχων και τη διασύνδεσή τους με τους προσδιορισμένους Στόχους Πολιτικής στο πλαίσιο της Θαλάσσιας Διάστασης του Προγράμματος.


Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η καταγραφή των θέσεων σας μέσω:


Α) ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://survey.proopsis.gr
Το ερωτηματολόγιο θα παραμείνει διαθέσιμο στη διαδικτυακή πλατφόρμα έως τις 25 Ιουνίου 2021.

Β) τριών (3) εργαστηρίων ανάλυσης και ανατροφοδότησης (workshops), διάρκειας 2 ωρών έκαστο, ένα για κάθε επιλεγμένο Στόχο Πολιτικής ή Ειδικό Στόχο Interreg.

Το 1ο εργαστήριο (2 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00 – 12:00) θα πραγματεύεται τον Στόχο Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη,
Το 2ο εργαστήριο (4 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00 – 12:00) θα πραγματεύεται τον Στόχο Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη, ενώ
Το 3ο εργαστήριο (7 Ιουνίου 2021, ώρα 10:00 – 12:00) θα έχει ως αντικείμενο τον Ειδικό Στόχο Interreg ISO 2: Μεγαλύτερη Ασφάλεια και Προστασία στην Ευρώπη, αντίστοιχα.
Κάθε εργαστήριο θα περιλαμβάνει:
• σύντομη παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στους τομείς των ΣΠ
• τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, επί των παρακάτω συγκεκριμένων αξόνων που θα τεθούν από τον συντονιστή:
(i) επιλογή έως δύο από τους Ειδικούς Στόχους του εκάστοτε Στόχου Πολιτικής και διασύνδεση αυτών με τους υπόλοιπους επιλεγμένους Στόχους
(ii) συνεισφορά εξειδικευμένης εμπειρίας των συμμετεχόντων σε έργα που εντάσσονται στη θεματική του Στόχου Πολιτικής
(iii) προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων ενταγμένων σε ορισμένο ειδικό στόχο του εκάστοτε Στόχου Πολιτικής, δικαιολόγηση της αναγκαιότητας αυτών και παρουσίαση της αναμενόμενης συνεισφορά τους.


Να σημειωθεί ότι, ειδικά στα δύο πρώτα εργαστήρια, θα εξεταστεί επιπλέον η διασύνδεση των δύο ΣΠ με τη Γαλάζια Οικονομία, δεδομένης της μείζονος σημαντικότητας της μεσογειακής διάστασης για το σύνολο της διασυνοριακής περιοχής.

Παρακαλούμε πολύ να μας ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια εντός 3 ημερών από τη λήψη της παρούσας Πρόσκλησης, με την κοινοποίηση των στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας) του προσώπου που θα συμμετέχει στα εργαστήρια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.liveri@proopsis.gr

Υπενθυμίζεται ότι κατά το προηγούμενο διάστημα η ΕΥΔ ΕΕΣ προέβη στη διενέργεια της Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης, κατά την οποία κληθήκατε να συνεισφέρετε στη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τα δυνατά και αδύνατα σημεία της περιοχής παρέμβασης, τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις απειλές που ανακύπτουν, τις αναπτυξιακές ανάγκες των δύο χωρών (Ελλάδας – Κύπρου), καθώς και τα προβλήματα που οι τελευταίες αντιμετωπίζουν σε κάθε τομέα της διασυνοριακής περιοχής.

Η συνεισφορά σας κρίνεται πολύτιμη και για αυτή τη φάση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε:

για τυχόν πληροφορίες/ διευκρινίσεις

→ με το αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔ ΕΕΣ κα Κ. Θεμελή, (τηλ. 2310 469656)

και για τεχνικά ζητήματα και δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια

→ με την αρμόδια συνεργάτη της Αναδόχου εταιρείας κα Μ. Λιβέρη – Δαλαβέρη (τηλ. 210 5244760 εσωτ. 410).

-A A A+