Δημόσια Διαβούλευση Προγραμματος ‘Interreg NEXT Black Sea Basin’

Το Πρόγραμμα ‘Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας’ φέρνει σε συνεργασία φορείς από Κράτη Μέλη και Χώρες-Εταίροι που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας. Για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2021-2027), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  εμβαθύνει τις σχετικές πολιτικές ενίσχυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι δυνητικοί δικαιούχοι του νέου Προγράμματος καλούνται να αποτυπώσουν τις προτάσεις τους για την Κατεύθυνση του Προγράμματος. Συστήνεται η μελέτη της εδαφικής ανάλυσης και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, που βρίσκεται εδώ.

Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, που θα συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι, βρίσκεται εδώ.

-A A A+