Δελτίο τύπου για την 4η Πρόσκληση του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Την  Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων η οποία σχετίζεται με την 4η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020.  Η 4η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό δώδεκα εκατομμύρια  εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (12.935.800€) και αφορά τους Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 2 και 3 του Προγράμματος.

Παρακαλούμε πιέστε εδώ για το Δελτίο τύπου 4ης Πρόσκλησης και την 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

-A A A+